Általános szerződési feltételek

 

Adatvédelmi nyilatkozatok

 

 

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Magyar László egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a lightandmagicacademy.hu honlapon keresztül nyújtott online oktatóanyagok – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Magyar László E.V. (53015352),

Cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor 38. Fsz 9.

Képviseli: Magyar László

Adószám: 69321591-1-45

Bankszámlaszám:  16200223-10097810-00000000 (Magnet Bank)

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005172

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Magyar László

Email cím: hello@lightandmagicacademy.hu

Telefonszám: +36-70-520-0085

 

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható retusálási ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a fotográfia és ahhoz kapcsolódó utómunka legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva jelentősen növelhetik saját szerzeményű fotóik művészeti és anyagi értékét.

 

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében fotográfiával és annak utómunkájával kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Magyar László e.v., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

 

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a fotográfiával és annak utómunkájával kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, workshopok és konzultációs lehetőségek és tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” vagy ezzel azonos tartalmú és szándékot kifejező gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Magyar László egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a https://lightandmagicacademy.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A megbízási díj teljesítése

 

 

Számlázás

 

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben vagy postai úton keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

 

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.

 

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 

Rendes felmondás

 

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 

Rendkívüli felmondás

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

Kártérítési felelősség kizárása

 

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

Szerzői jogok

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://lightandmagicacademy.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

Teljességi záradék

 

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

 

 

A szerződés hatálya

 

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

 

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

Panaszkezelés

 

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@lightandmagicacademy.hu

 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

 

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

 

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

 

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a lightandmagicacademy.hu/aszf weboldalon.

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat – Magyar László e.v.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 

 

A nyilatkozat célja

 

 

 

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Magyar László e.v. (regszám.: 53015352 Cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor 38 Fsz 9.; Adószám:69321591-1-42) által a https://lightandmagicacademy.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

 

 

Adatkezelő megnevezése

 

Név: Magyar László e.v.

Reg.szám: 53015352

Adószám:69321591-1-42

Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor 38 Fsz 9.

Telefonszám: +36-70-520-0085

Email cím: hello@lightandmagicacademy.hu

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Email cím

 

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

 

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a https://lightandmagicacademy.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és https://lightandmagicacademy.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók (tanulói fiók) törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

 

6.1) A https://lightandmagicacademy.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS KEZELŐCÉGE

Elfogadom, hogy a Magyar László E.V, (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 38. fsz/9 székhelye, reg.szám: 53015352 Adószám: 69321591-1-42) által a https://lightandmagicacademy.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, belföldi mobil telefonszám, számlázási cím, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

6.3) A https://lightandmagicacademy.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

ININET Internet Kft.

1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.

https://ininet.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

 

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

 

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor 38. Fsz 9.

Email: hello@lightandmagicacademy.hu

 

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

 

 

Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://lightandmagicacademy.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK

Ha bármi kérdésed van, írj a hello@lightandmagicacademy.hu email címre és ügyfélszolgálatunk 2 munkanapon belül segítségedre lesz.

Vagy hívd az ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8.00 és 16.30 között az alábbi telefonszámon: +36 70 520 0085

Magyar László e.v. | Kapcsolat | Ügyfélszolgálat: hello@lightandmagicacademy.hu | ÁSZF Adatvédelmi nyilatkozat |

 

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja és a PCI DSS tanúsítványunk